Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Zaloguj


Misja

Podstawową misją Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG jest:

 • prowadzenie badań i prac rozwojowych w obszarach szeroko rozumianej informatyki,
 • przystosowywanie ich wyników do nowych zastosowań,
 • inicjowanie problemów badawczych w środowiskach spoza sfery nauki, o aplikacyjnym charakterze,
 • opracowywanie innowacyjnych rozwiązań,
 • doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy, jakości życia,
 • utrzymanie i doskonalenie infrastruktury badawczej i laboratoryjnej służących rozwojowi nauki w obszarach:
         gospodarka – kierunek Przemysł 4.0,
         administracja publiczna,
         bezpieczeństwo państwa,
         internet rzeczy,
         prospołecznych – przeciw wykluczeniu społecznemu.
Wynika to z przekonania, że nauka powinna pełnić służebną rolę wobec człowieka. Dlatego w swej działalności ŁUKASIEWICZ - EMAG kieruje się zarówno utylitarnością – prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe są odpowiedzią na wyniki analiz oraz potrzeb zgłaszanych przez przemysł, administrację, sferę społeczną, jak i komplementarnością procesu badań z procesami wdrażania.
Przyjmuje się przy tym założenie, że realizacja tej misji będzie zgodna z priorytetowymi kierunkami określonymi w Krajowym Programie Ramowym i Programie Ramowym Unii Europejskiej oraz programami Europejskich Platform Technologicznych. By wpisywała się w plany zadań komórek organizacyjnych resortu prowadzonego przez ministra nadzorującego jednostkę, w tym w Centrum Naukowo-Przemysłowego Teleinformatyki, a także w cele innowacyjne realizowane przez ministrów pozostałych resortów (np. dołączenie do ośrodków innowacji tworzonych przez Ministra Rozwoju) oraz Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego przyjętą przez Sejmik Województwa.
Misja zakłada również, że w ramach działalności głównej prowadzone są i będą działania mające za cel upowszechnianie nauki poprzez publikacje o dorobku naukowym i aplikacyjnym oraz poprzez organizowanie konferencji i seminariów naukowo-technicznych.

emisja.jpg