Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Rada Naukowa

Zakres działania


Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. W Radzie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG zasiadają pracownicy wyłonieni w wyborach przez osoby zatrudnione w jednostce oraz osoby powołane przez ministra cyfryzacji (posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora i wyróżniające się wiedzą oraz dorobkiem naukowym w dziedzinach będących przedmiotem działalności EMAG).

Skład Rady Naukowej

Skład RADY NAUKOWEJ Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
01 października 2018 r.
(dostosowany do wymagań ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze – Dz. U. z 2017 r. poz. 202)


Przewodniczący
dr inż. Jerzy ŻUREK – Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Zastępcy Przewodniczącego
dr hab. inż.  Andrzej BIAŁAS, profesor instytutu

Członkowie
mgr Łukasz DUDKIEWICZ – Ministerstwo Cyfryzacji
dr inż. Andrzej DZIKOWSKI – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
dr inż. Marek HOŁYŃSKI – Instytut Maszyn Matematycznych
mgr Anna HUZARSKA – Ministerstwo Cyfryzacji
dr inż. Zbigniew ISAKOW, profesor instytutu
dr Iwona KOSTORZ – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
dr inż. Marcin MAŁACHOWSKI – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
mgr Agata MIAZGA – Ministerstwo Cyfryzacji
mgr inż. Jacek PAZIEWSKI – Ministerstwo Cyfryzacji
mgr inż. Adam PIASECKI – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
mgr inż. Roman PIETRZAK – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG